Oferta

 

Oceny oddziaływania na środowisko

 • kompleksowa obsługa Inwestora w procedurze uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • raporty na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • analizy oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000
 • prognozy oddziaływania na środowisko

 

Badania środowiskowe i analizy lokalizacyjne

 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
 • screening oraz monitoring przyrodniczy
 • analizy uwarunkowań środowiskowych
 • inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarką zielenią i określeniem kosztów wycinki
 • analizy emisji zanieczyszczeń powietrza dla inwestycji liniowych i punktowych
 • analizy emisji hałasu
 • analiza i identyfikacja ograniczeń środowiskowych na etapie lokalizacji przedsięwzięcia
 • oceny i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska 

 

Ochrona środowiska na etapie realizacji inwestycji

 • kontrola jakości w zakresie ochrony środowiska na etapie nadzoru nad budową
 • inwestorskie nadzory przyrodnicze
 • opinie i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne w ramach termomodernizacji budynków
 • opinie ornitologiczne przed wycinką drzew
 • operaty wodno-prawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych, ziemi i kanalizacji
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wycinkę drzew
 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • oceny instalacji produkcyjnych pod kątem spełnienia wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT)
 • wnioski o wydanie pozwoleń dotyczących wytwarzania, odprowadzania i utylizacji ścieków
 • wnioski o wydanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję
 • wnioski o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z planem gospodarki odpadami

 

Pracownia Analiz Środowiskowych - folder

 

Zapraszamy do współpracy!